ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ  อำเภอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ เดิมเป็นสภาตำบลอากาศ ตั้งอยู่ที่บ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 และได้ยกฐานะเป็นฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สถานที่ตั้งอยู่ถนนบ้านเซือม - นาหว้า ห่างจากที่ตั้งจังหวัดสกลนคร ประมาณ 56 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าอำเภออากาศอำนวย ประมาณ 8 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดเขตเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดเขต อบต.เสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดเขต อบต.ท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดเขต อบต.เหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดเขตเทศบาลตำบลอากาศ และ อบต.วาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

1.3 เขตการปกครอง
  1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ มีขนาดพื้นที่ 95 ตารางกิโลเมตร หรือ 59,375 ไร่
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ จำนวน 28 คน จำนวนพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
   1) บ้านอากาศ หมู่ที่ 1 (นอกเขตเทศบาลอากาศอำนวย) 
   2) บ้านโพธิ์ไทรทอง หมู่ที่ 19 
   3) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 5
   4) บ้านนายอ หมู่ที่ 6
   5) บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 7
   6) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 8
   7) บ้านอากาศ หมู่ที่ 10 (นอกเขตเทศบาลอากาศอำนวย)
   8) บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11
   9)  บ้านนาเมือง หมูที่ 12
  10) บ้านนายอ หมู่ที่ 13
  11) บ้านอากาศ หมู่ที่ 17 (นอกเขตเทศบาลอากาศอำนวย)
  12) บ้านอากาศหมู่ 18 (นอกเขตเทศบาลอากาศอำนวย)
   
1.4 ประชากร
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 7,297 คน เป็นชาย 3,649 คน เป็นหญิง 3,648 คน จำนวนบ้านเรือน 2,251 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยต่อพื้นที่ 80 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

1.5 การศึกษา
  2.5.1 การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ มีโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง โดยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่
  1. โรงเรียนบ้านดอนแดง เม่นใหญ่ ที่ตั้ง หมู่ที่ 5  
  2. โรงเรียนบ้านนายอ ที่ตั้ง หมู่ที่ 13
  3. โรงเรียนบ้านนาเมือง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8     
  4. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ที่ตั้งหมู่ที่ 11
  2.5.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ได้แก่
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่นใหญ่ ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง  ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายอ  ที่ตั้ง หมู่ที่ 13 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอากาศ  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3

1.6 สารสาธารณสุข
  มีสถานีอนามัยประจำตำบลที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศได้ร่วมอุดหนุนงบประมาณในแผนงาน/กิจกรรมด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
   1.  สถานีอนามัยบ้านนายอ ที่ตั้งหมู่ที่ 6 สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
   2. โรงพยาบาลอากาศอำนวย (งานสาธารณสุขชุมชน ) ที่ตั้ง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำจะท่วมเกือบทุกปีในช่วงเดือน สิงหาคม,กันยายน และมีสภาพแห้งแล้งในฤดูร้อน ลักษณะดินร่วนปนทราย ส่วนทิศใต้จะเป็นที่ดอน ดินเป็นลูกรังและเป็นดินเค็มในบางหมู่บ้าน มีหนองน้ำตามธรรมชาติและลำน้ำยามไหลผ่าน

1.8 สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว

1.9 การประกอบอาชีพ
  การประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทำนา อาชีพรองทอผ้าพื้นเมือง,ผ้ามัดหมี่,เลี้ยงสัตว์ และจับปลา ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเลี้ยงชีพส่วนที่เหลือจึงนำไปจำหน่าย
   2.9.1 ความเชื่อที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
  ถ้าเป็นในวันจันทรคติ วัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม เกษตรกรจะไม่ใช้แรงงานจากสัตว์เพราะมันจะเป็นบาป และโรงสีข้าวทุกแห่งจะหยุดพักการสีข้าว
  2.9.2 ค่านิยมการประกอบอาชีพ
  เกษตรกรจะประกอบกิจกรรมการผลิตที่เหมือนกัน โดยเรียนรู้จากคนที่ประสบผลสำเร็จ

1.10 ศาสนา
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานดังนี้
   1. มีวัด  จำนวน 9 แห่ง 
   2. สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง 
   3. ศาลปู่ตา จำนวน 9 แห่ง

1.11 วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
   ประเพณีและวัฒนธรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศมีประเพณีและวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว,ประเพณีสงกรานต์,บุญบั้งไฟ และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้งบประมาณสนับสนุนและเข้าร่วมกับประชาชนในการจัดกิจกรรมทางประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.12 การคมนาคม
   1. ทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย
   2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กภายในหมู่บ้าน 9 สาย
   3. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 7 สาย

1.13 การโทรคมนาคม
   1. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง

1.14 การไฟฟ้า
   1. จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 12 หมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้าน)
   2. จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 7,297 คน

1.15 แหล่งน้ำธรรมชาติ
   1. ลำน้ำ,ลำห้วย  6 สาย
   2. บึง,หนองและอื่น ๆ 10 แห่ง

1.16 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   1. ฝาย  2 แห่ง
   2. บ่อน้ำตื้น  5 แห่ง
   3. บ่อโยก  17 แห่ง

1.17 การประปา
  ระบบประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ มีประปาซึ่งบริหารโดยประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ให้บริการประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ
1.18 หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่ ต.อากาศ
   1. สถานีจ่ายน้ำมัน(ปั๊มแบบหัวจ่ายและปั๊มแบบหลอด) 9 แห่ง
   2. โรงสีขนาดเล็ก 25 แห่ง
   3. ร้านค้าปลีกและส่ง 32 แห่ง
   4. ร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ 17 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook
ศูนย์ติดต่อราชการ
สกลนคร
คสช
aec
ท้องถิ่นจังหวัด
เช็คอีเมล์
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์